Thầy Phạm Trường Cảnh

Hiệu trưởng (Bí thư chi bộ)

Cô Nguyễn Thị Cẩm Sen

Phó hiệu trưởng

Cô Nguyễn Thị Kiều Trang

Phó hiệu trưởng